Waarom Republiek Middelland?

Bewoners van Middelland, vertegenwoordigd door buurtorganisaties, straatverenigingen, Buurt Bestuurt-afdelingen en andere bewonersgroepen, hebben zich verenigd in de Republiek Middelland.

Trots op onze wijk én bezorgd…Trots

De bewoners zijn trots hun wijk. Zij wonen in één van de leukste buurten van Rotterdam, met rustige groene woonstraten. Waar het mogelijk moet zijn om hun kinderen veilig te laten opgroeien, terwijl de dynamiek van het stadsleven om de hoek te vinden is. Zij willen een prettige, veilige en schone woonomgeving en zijn verheugd over de grote veranderingen ten goede die Middelland de afgelopen decennia heeft ondergaan. Desalniettemin maken ze zich zorgen omdat de wijk ondanks die veranderingen nog steeds erg kwetsbaar is en weer zou kunnen afglijden naar een situatie met geringe sociale samenhang, lage leefbaarheid en veel van het verkeerde.

De Alliantie Middelland, het programma van het College van B&W om tot 2018 structureel te investeren in de leefbaarheid van Middelland, is een uitgelezen initiatief om de situatie in de wijk ten goede te keren. De Republiek Middelland wil vanuit bewoners de regie delen van dit programma en zorgdragen dat implementatie plaatsvindt van projecten die onze eigen wijk structureel, duurzaam verbeteren. Beleidsafspraken en toezeggingen aan bewoners dienen zeer scherp vertaald te worden naar handhaving en controle en naar de ambtelijke processen.

De Republiek Middelland wil zich inspannen om bewoners uit alle geledingen van de wijk te inspireren en te activeren om zich met elkaar en in goed overleg in te zetten voor hun leefomgeving. Zij wil bijdragen aan een woonklimaat met sociale cohesie waar bewoners zelf het initiatief nemen voor buurtactiviteiten en vergroeningsprojecten, zodat de sociale samenhang en de leefbaarheid in Middelland voor langere tijd worden gezekerd

Onze aandachtspunten zijn:Aandacht

Fysiek

Woonbestemmingen en combinatie wonen/werken aan huis

Met de bestaande bestuurlijke handhavingsinstrumenten kan de gemeente veel bereiken zoals dat ook op de Nieuwe Binnenweg in Delfshaven is gebeurd. Dit betekent dat ook in woonstraten eigenaren van verloederde panden worden aangeschreven om hun panden op te knappen en dat bestemmingen zo veel mogelijk naar woonbestemming of de combinatie van wonen met praktijk/kantoor/atelier aan huis worden omgezet. Dit is een weg van lange adem maar deze beweging moet wel in gang worden gezet om de ‘bakfietswijk’ te realiseren, een plan van dit College dat wij van harte ondersteunen.

Maatschappelijke vastgoedeigenaren dienen het voorbeeld te geven

Maatschappelijke vastgoedeigenaren als woningbouwcorporaties en gemeente dienen als grootste vastgoedeigenaar hun sociale functie te vervullen. Zij dienen een leidende, proactieve rol te spelen door:

 • Strategische sloop en terugbouwen van nieuwbouwkoopwoningen voor gezinnen.
 • Bestaand bezit meer geschikt maken voor gezinnen.
 • Lelijke elementen zoals dak-opbouwen en tresparenovatie weg te halen.
 • Opkopen van bezit van ‘huisjesmelkers’ en deze na renovatie geschikt maken voor verkoop aan gezinnen.
 • Stoppen van verkoop van maatschappelijk bezit aan malafide beleggers en/of (kamer)verhuurders.

Procesbegeleiding voor urgente funderingsproblemen

Aparte aandacht verdienen de funderingsproblemen die door de gehele wijk bestaan. Op een aantal plekken is de situatie urgent. Particuliere eigenaren willen wel investeren maar hebben moeite een eerste stap te zetten. Procesbegeleiding zoals in de Hondiusstraat laat zien dat met een juiste aanpak ondersteund door een derde partij in de initiatieffase, een oplossing kan worden bereikt.

Buitenruimte Claes de Vrieselaan aanpakken

In de Claes de Vrieselaan willen wij de woonfunctie versterken door de buitenruimte fors aan te pakken. Er zijn nu te veel parkeerplaatsen en er wordt te hard gereden. Wij pleiten ervoor de stoepen te verbreden en een groenstrook in de middenberm aan te leggen zodat de straat smaller en aantrekkelijker wordt. Dit kan bij de geplande aanpak van de riolering (2017-2018) gerealiseerd worden. De geplante moeraseiken ontwikkelen zich niet goed en zouden vervangen moeten worden door bv platanen of linden.

Overige

Buurtinitiatieven als Opzoomeren, buurt BBQ en gezamenlijke veegacties zijn belangrijk om de gedeelde zorg voor de openbare ruimte te bevorderen. Ook vergroeningsinitiatieven vanuit de straten verdienen blijvende steun. Maar deze acties worden vanuit algemeen geldende gemeentelijke subsidies en de gebiedscommissie gefaciliteerd en zijn geen specifiek aandachtspunt van de Alliantie Middelland c.q. de Republiek Middelland.

overlast
Het woongenot in Middelland wordt frequent aangetast door vele vormen van overlast.

1. Overlast komt vooral voort uit panden met vestigingen van:

 • (Semi-)‘horeca’ w.o. coffeeshops, sisha-lounges,seksinrichtingen, vergunningvrije sociëteiten.
 • Maatschappelijke opvang.

Maar ook door:

 • Vormen van kamerverhuur.
 • Kinderopvang.
 • Sommige bedrijven.

De overlast is er vaak zowel aan de straatzijde als aan de achterzijde.

2. Overlast komt ook voort uit beweging naar, van en tussen dit soort panden

Zoals bijvoorbeeld drugroutes en verkeer tussen instellingen van maatschappelijke opvang. Klanten komen meestal niet uit de woonwijk en hun gedrag wordt vaak als storend ervaren: op straat hangen, lawaai, dubbel parkeren, rotzooi op straat. Wanneer een aantal panden anders wordt ingevuld, zal ook de overlast op straat afnemen.

3. Bewoners willen mee bepalen bij inventarisatie en prioriteitsstelling van overlast gevende panden

De stadsmarinier is bezig de overlast gevende panden in kaart te brengen. Bewoners willen meewerken aan inventarisatie en meebeslissen bij prioriteitsstelling.

4. Overlastgevende panden nu wegsaneren

Structureel overlast gevende panden actief wegsaneren volgens samen op te stellen prioriteitenlijst. Hiervoor middelen ter beschikking stellen. Begin met de top 5.

5. Beëindigen vergunningsvrije inrichtingen

En zo het voorkomen van vestigingen van nieuwe mogelijke overlastgevers, door te voorkomen dat nieuwe shisha-lounges, sociëteiten en andere instellingen zich in de buurt vestigen. We juichen toe dat burgemeester hier mee al bezig is.

6. Bestemmingsplan nu aanpassen

Dit is een maatregel op middellange termijn die nu opgestart dient worden:

 • Vage bestemmingen/omschrijvingen dienen te verdwijnen.
 • Geef zones aan waar alleen gewoond mag worden en zones (met name in winkelstraten) waar plaats is voor horeca, opvang, coffeeshops en andere overlast gevende functies.

7. Voordat het bestemminhgsplan is aangepast nieuw overlastgevend gebruik (pro-)actief tegengaan

Hoe voorkom je nieuwe vestigingen? Dit vereist een grote alertheid van bewoners en inzet van de gemeente. Hierover willen wij concrete afspraken maken, waarbij ook pandeigenaren worden betrekken. Een en ander dient zeer scherp vertaald te worden naar handhaving en controle en naar de ambtelijke processen.

8. Opvangsector: de hoge concentratie opvang drukt een veel te grote stempel op de wijk

Wij willen deze opvang:

 • In kaart brengen,
 • niet uitbreiden, en
 • via sanering terugbrengen naar Rotterdams gemiddelde.

De Republiek wil transparantie over afspraken die de gemeente met de opvangsector maakt en over ontwikkelingen rond fusies. Bestaande toezeggingen dienen nagekomen te worden.

9. Coffeeshops: ook deze hoge concentratie drukt een veel te grote stempel op de wijk

10. Bijzondere aandacht voor de ’s-Gravendijkwal

De ‘s-Gravendijkwal viel qua horecabeleidsafspraken, richtlijnen en handhavingsinstrumenten tussen wal en het schip, doordat het op de grens van twee deelgemeenten lag. Met name op de kruisingen met de Middellandstraat en de Nieuwe Binnenweg is zo erg veel ruimte gekomen voor ’louche’ horeca die zich aan de spelregels onttrekt, dan wel deze regels tot het uiterste oprekt. Gevolg is veel uitzwermende overlast van gebruikers van die horeca.

De Republiek Middelland wil daarom dat

 • Horeca duidelijk gezoneerd wordt.
 • Afspraken worden gehandhaafd.

Dat draagt er tevens aan bij dat de enkele horecapareltjes die ook in deze buurt zitten, beter tot hun recht komen.

11. Actief beleid voeren om Bakfietswijk te creëren: meer gezinnen, minder kamerverhuur

Wij willen met de gemeente en institutionele eigenaren (corporaties, goedwillende private eigenaren) samen werken om Middelland op termijn om te vormen tot een wijk met meer jonge gezinnen. In delen van de wijk worden vaak slecht onderhouden panden door pandeigenaren verhuurd aan studenten en dergelijke. Dit leidt vrijwel altijd tot verdere verkrotting en dit gebruik creëert ook veel overlast. Vaak zijn deze panden ook zeer geschikt voor gezinnen. Wij willen dat er proactief beleid wordt ontwikkeld om dit gebruik onmogelijk te maken c.q. te ontmoedigen. Pandeigenaren dienen aangesproken te worden.

Winkels

Herinrichting en verbetering Middellandstraat

De Middellandstraat is toe aan herinrichting en verbetering. Een aantrekkelijke winkelstraat, met ruimte voor ondernemerschap en een gezond economisch perspectief, is het doel. Winkeliers zijn zeer gehecht aan hun straat en ondernemen veelal decennia in de buurt. Zij zijn dan ook bereid om mede vorm te geven aan verbetering. Het is echter zeer de vraag of de straat als volledige winkelstraat een toekomst heeft. Het huidige aantal vierkante meters winkelruimte in de straat – en in Rotterdam als geheel – is te groot om ook deze straat als vitaal winkellint in stand te houden. Winkelgedrag van consumenten verandert en zal de komende jaren nog verder veranderen. Circa 30% van het winkelbestand moeten worden gesaneerd. Niet de vastgoedmarkt is daarbij leidend maar het perspectief van de detailhandel. Het kader voor sanering dient vastgelegd te worden in een gefundeerde en geactualiseerde stadsbrede detailhandelsvisie. Vervolgens dient dat beleid te worden vertaald naar een (her)ontwikkelplan voor de Middellandstraat.

Vooruitlopend daar op, stellen wij: in de Middellandstraat lijkt het raadzaam om winkels te concentreren rond bijvoorbeeld supermarkt Dirk van den Broek en rondom de kruispunten. Ondernemers die mee willen werken kunnen verhuizen naar locaties op de West-Kruiskade of de Nieuwe Binnenweg, waar nog units leeg staan. Zo worden die straten waar in de afgelopen 10 jaar enorm veel is geïnvesteerd (gemeentelijke, private en Europese miljoenen) verder versterkt en kunnen winkeliers die dat willen (en kunnen) een positieve doorstart maken. De achterblijvende lege winkelruimtes in de Middellandstraat worden vervolgens herontwikkeld tot bijvoorbeeld startersunits, grondgebonden appartementen voor gehandicapten of ouderenwoningen. Ook moet worden uitgezocht of faciliteiten die in de woonstraten ongewenst zijn omdat zij overlast geven, wel kunnen functioneren in de voormalige winkelzones. Denk aan publieke faciliteiten als kinderopvang, sociëteiten of coffeeshop alsmede dagopvang, die eerder in straten met een publieke bestemming dan in woonstraten op hun plek zijn. Toezicht en handhaving zijn dan ook eenvoudiger uit te voeren en de voormalige winkelstraten behouden hun wijkfunctie.

Auto

Weg met het verkeersriool en andere aanpassingen

Voor wat het autoverkeer betreft pleiten wij voor een structurele herziening van het verkeerscirculatieplan in Rotterdam. De tunnelbak van ’s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan als snelweg aan de rand van onze wijk, schaadt de verbinding met het Oude Westen en het centrum van de stad en heeft ook verder een negatieve invloed: panden verloederen, mensen gedragen zich onverschillig, het is onveilig ’s avonds en fiets rijden gevaarlijk tegen de rijrichting in. Alle ‘Middellandstraten’ die op dit 6-baans verkeersriool uitkomen worden zwaar belast. De verkeersproblemen van de ’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan zijn landelijk bekend en vragen om een aparte aanpak die het niveau van de wijk en zelfs de stad overstijgt. Wij zijn blij dat de landelijke overheid betrokken wordt en dat het College in haar Mobiliteitsnota een goede eerste aanzet geeft om de verkeerscirculatie in de stad te herzien. Wij vinden het vrachtwagenverbod op de ‘s-Gravendijkwal weinig functioneel omdat daarmee het fijnstofprobleem niet wordt opgelost en sluiproutes van het vrachtverkeer over met name de Mathenesserlaan en de Claes de Vrieselaan worden bevorderd. Uitbreiding van de milieuzonering is geen oplossing voor de verkeersdrukte door het Maastunneltracé. De gehele verkeersfunctie van de ‘s-Gravendijkwal moet drastisch worden verminderd.

Maar ook wat het verkeer op andere plaatsen in de wijk betreft zijn verbeteringen nodig. Met name op de Nieuwe Binnenweg en de Claes de Vrieselaan wordt veel te hard gereden. Op de Nieuwe Binnenweg (tussen Heemraadssingel en ‘s-Gravendijkwal) geldt een cosmetische ’30km-zone’. Voor een echte 30 km zone zijn remmende maatregelen nodig die echter vanwege de tram moeilijk aangelegd kunnen worden. Voetgangers durven nu niet goed over te steken. De situatie is voor alle verkeersdeelnemers onduidelijk. Een eerste verbetering kan al worden bereikt door de aanleg van gewone zebrapaden. De Claes de Vrieselaan tussen Middellandplein en Schietbaan-/Mathenesserlaan is een gevaarlijke racebaan. Ook de situatie bij basisschool de Eloutschool is onveilig. Op korte termijn kan door een fietsstrook de laan visueel smaller gemaakt worden. Voor de lange termijn voorzien wij een herinrichting zoals hierboven genoemd. Op de Schietbaanlaan is eenrichtingsverkeer wenselijk. De straat is te smal voor tweerichtingsverkeer en regelmatig doen zich gevaarlijke situaties voor schoolkinderen en bewoners voor.

Om de parkeerdruk te verminderen zou in de hele wijk betaald parkeren tot 23.00 ingevoerd moeten worden. Ook betere informatievoorziening over hoe de parkeergarages te bereiken en een lager tarief in de parkeergarages zouden helpen.

Meer groen

Meer groen in de wijk

De bewoners willen graag meer groen in hun wijk. Het streven om een kindvriendelijk wijk te worden vraagt om goede bescherming van het bestaande groen – ook in de belangrijke achtertuinen – en om meer groen dan nu aanwezig is. Het plan voor een groene wilde parkstrook – Grand Green Central – langs het spoor vanaf het Diergaardetunneltje tot aan de Mevlanamoskee en mogelijk nog verder doorgetrokken tot Dakpark Vierhavenstraat, juichen wij zeer toe. Strikt genomen valt dit gebied net buiten Middelland maar het is een belangrijk initiatief, want een groene long om heel Delfshaven heen gevouwen kan bijdragen aan de groenopgave.